Sika Vartaassa

Tietosuoja

Tietosuojaseloste
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Vartaassa Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2021. Viimeisin muutos 8.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Vartaassa Oy, Annalantie 59, Siuro. sika@vartaassa.fi

2. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite ja  puhelinnumero

5. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sika@vartaassa.fi Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.